Homepage Довдка про обсяги фактично перероблено деревини бланк


Довдка про обсяги фактично перероблено деревини бланк


Порядок визначення та узгодження договірних величин споживання електричної енергії та потужності 5. З повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках Постачальника або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення Споживача. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через п'ять календарних днів письмово повідомити іншу сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили. Без попередження у разі: виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Постачальника - на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів Споживача відповідної категорії; споживання електроенергії Споживачем після закінчення строку дії цього Договору; приєднання Споживачем власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб до мереж Постачальника поза розрахунковими засобами обліку; самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії. Вимагати відшкодування збитків, завданих Споживачу внаслідок порушення Постачальником умов цього Договору. Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією далі - ПКЕЕ. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається відповідно до додатка "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" крім випадків, передбачених пунктами 8. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження. Години контролю максимуму навантажень енергосистеми межі тарифних зон установлюються державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське оперативно-технологічне управління об'єднаною енергетичною системою України і доводяться Постачальником до відома Споживача письмовими повідомленнями. Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили. Договірні величини споживання електричної енергії визначаються на рівнях заявлених Споживачем згідно з пунктом 5. Якщо обґрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж основного споживача оплачуються Споживачем, відносини між Споживачем, який є субспоживачем, та основним споживачем регулюються умовами договору про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача. Споживач має право приєднувати у встановленому порядку нових субспоживачів до власних електричних мереж. У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої перебувають поза межами показників, визначених державними стандартами, Постачальник несе відповідальність перед Споживачем у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії. Визначати у порядку, передбаченому розділом 5 цього Договору, величини споживання електричної енергії та потужності. За перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, визначених згідно із вимогами розділу 5 цього Договору, Споживач сплачує Постачальнику двократну вартість різниці фактично спожитої та договірної величин. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком. Постачальник має право: 3. Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу сторону про необхідність складання акта. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Споживачем граничної величини потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше. За внесення платежів, передбачених пунктами 2. Якщо до електромереж Споживача приєднані в установленому порядку електроустановки інших споживачів далі - субспоживачі , відносини між ними регулюються Договором про спільне використання технологічних мереж основного споживача або Договором про технічне забезпечення електропостачання споживача. Якщо середньомісячне споживання електроенергії Споживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних місяців нижче визначеного пунктом 3. Споживач передає електричну енергію субспоживачам, перелік яких визначений у додатку "Дані про відпуск електроенергії субспоживачам", у межах договірної величини потужності та в обсягах, визначених відповідно до розділу 5, та з урахуванням умов розділу 6 цього Договору додаток "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу".


У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей у встановлений термін розмір очікуваного споживання електричної енергії потужності на наступний рік установлюється Постачальником на рівні відповідних періодів поточного року.


Акт складається у присутності представників обох Сторін Договору в двох примірниках. З повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках Постачальника або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення Споживача. Повідомляти Споживача про всі зміни тарифів на електричну енергію письмово або через засоби масової інформації за п'ять днів до введення їх у дію. У разі заборгованості субспоживача за електричну енергію на вимогу Постачальника Споживач відключає електроустановки цього субспоживача у терміни, які доводяться Споживачеві Постачальником відповідним розпорядженням, або після складання відповідного акта надає можливість Постачальнику відключити електроустановки цього субспоживача. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію, Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством України, укладають договір щодо реструктуризації заборгованості. Доступу до належних Споживачу засобів систем обліку електричної енергії, вимірювання потужності, контролю показників якості електричної енергії для контролю дотримання встановлених режимів споживання енергії. Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу сторону про необхідність складання акта. Додатки до цього договору "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії", "Розрахунок втрат електроенергії в мережах споживача" дійсні у разі їх погодження із електропередавальною організацією. Заміна, ремонт, перепрограмування засобів обліку електричної енергії здійснюються за рахунок власника цих засобів обліку. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше двох уповноважених представників сторони договору, що складала акт.

Related queries:
-> должностная инструкция директора мультимедийного центра
Споживачі, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, та споживачі постачальників за нерегульованим тарифом, електроустановки яких обладнані засобами диференційного погодинного обліку електричної енергії, додатково подають відомості про заявку величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди.
-> ответы на дидактику по алгебре 10 класс потапов шевкин онлайн
Розмір платежу за резервування обсягу електричної енергії, необхідного для забезпечення електричною енергією на термін дії аварійної броні до повного відключення Споживача, визначається відповідно до актів екологічної, аварійної і технологічної броні.
-> презентация на тему велосипедные походы
Якщо середньомісячне споживання електроенергії Споживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних місяців нижче визначеного пунктом 3.
-> драйвер для lexmark я600 хр
Постачальник має право: 3.
-> игры для psp2008 прошивка 4 1 беспатно
З повідомленням Споживача не пізніше ніж за три робочих дні у разі: відсутності у Споживача персоналу для обслуговування електроустановок або договору на обслуговування електроустановок; зниження показників якості електроенергії з вини Споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів; недопущення Споживачем посадових осіб органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії; несплати Споживачем відповідних платежів у терміни, встановлені додатком "Порядок розрахунків".
->SitemapДовдка про обсяги фактично перероблено деревини бланк:

Rating: 91 / 100

Overall: 64 Rates